Algemene voorwaarden

Een antwoord op een vraag
zodat u een betere beslissing kunt nemen.

Artikel 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden specificeren de verkoopvoorwaarden waaronder de Klant is gemachtigd om de websites, producten en diensten van Piritech, een digitaal bureau gevestigd in Grimbergen, te verwerven en te gebruiken. Deze voorwaarden vertegenwoordigen een bindende overeenkomst tussen de Klant en Piritech. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen door de Dienstverlener. U accepteert deze voorwaarden telkens wanneer u de Diensten van Piritech koopt of gebruikt. Piritech verbindt zich ertoe deze algemene verkoopvoorwaarden aan elke Klant die erom vraagt, te communiceren. Bovendien kan iedereen ze raadplegen op de website van Piritech. Ze worden meegestuurd met elke bestelling of offerte die door Piritech wordt uitgebracht en per e-mail en/of per post verzonden.

Artikel 2. Beschrijving van de geleverde diensten

Piritech is een digitaal bureau dat diensten levert op het gebied van communicatie, waaronder:

 • Communicatie: advies, strategie, communicatieplan, marketing…
 • Identiteit: logo, handtekening, naamgeving, foto, video…
 • Print: kaart, flyer, persmap, catalogus, brochure…
 • Digitaal: websitecreatie, e-commerce, zoekmachineoptimalisatie, hosting…

Artikel 3. Totstandkoming van het contract

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld wanneer Piritech een bestelling of een offerte opstelt die dan de bijzondere voorwaarden vormen. In geval van een bestelling van de Klant, wordt deze pas definitief door Piritech aanvaard na schriftelijke aanvaarding door Piritech. Het is deze aanvaarding die in dat geval de bijzondere voorwaarden zal vormen. De wederzijdse verplichting van elke partij, voor Piritech om de dienst te verlenen en voor de koper om de dienst te betalen, ontstaat op het moment dat de Klant de offerte en/of de bestelbon die door Piritech is uitgebracht, naar behoren ondertekend en per e-mail of per post heeft teruggestuurd.

Artikel 4. Uitvoering van de Diensten

Piritech en de Klant komen via een specificatiedocument en/of de geaccepteerde bestelbon/offerte overeen wat de aard van de Dienst is, de inhoud van de leveringen evenals de termijnen en de planning van de uitvoering. Alle praktische voorwaarden voor de uitvoering van de Diensten en de informatie-elementen die aangeven wie de referenten zijn van zowel Piritech als de Klant, worden gespecificeerd in de specificatiedocumenten en/of de bestelbon/offerte.

Artikel 5. Verplichtingen van het bedrijf Piritech

De offerte of de bestelbon beschrijft de verschillende kenmerken van het door de Klant gekozen dienstverleningsaanbod. Piritech stelt haar middelen beschikbaar in overeenstemming met de door de Klant op de bestelbon of de offerte verstrekte elementen. Piritech verbindt zich ertoe, in het kader van een inspanningsverplichting, alle zorg en inspanning te besteden die nodig zijn voor de implementatie van een dienst van een kwaliteit die in overeenstemming is met de gangbare praktijk en de stand van de techniek.

Als dienstverlener op het gebied van communicatie blijft Piritech gebonden aan een adviesplicht. Dit geeft Piritech het recht om de dienst te weigeren of te onderbreken vanaf het moment dat de Klant de door Piritech gegeven adviezen niet meer opvolgt. Deze adviesplicht mag niet worden verward met een resultaatsverplichting, gezien de diversiteit van potentiële klanten en hun respectieve kennis op het gebied van communicatie. Deze verplichting wordt als vervuld beschouwd vanaf het moment dat de klant uitdrukkelijk de offerte en/of de bestelbon heeft aanvaard. Zo is het, uitdrukkelijk overeengekomen en na aanvaarding van de door Piritech opgestelde offerte en bestelbon, dat de Klant erkent dat zijn competenties en de door Piritech ondernomen stappen hem in staat stellen de exacte reikwijdte van de kenmerken van de dienst en de geschiktheid ervan voor het beoogde gebruik te waarderen.

Artikel 6. Verplichtingen van de Klant

De Klant erkent dat hij de geschiktheid van de dienst voor zijn behoeften heeft gecontroleerd en van Piritech alle informatie en advies heeft ontvangen die nodig waren om deze verbintenis met kennis van zaken aan te gaan. De keuzes die de Klant bij de bestelling en eventueel later maakt, zoals het gebruik van open source-technologieën, blijven daarom volledig zijn eigen verantwoordelijkheid. De Klant verbindt zich er verder toe om alle noodzakelijke verzekeringen af te sluiten bij een algemeen solvabele instelling om alle schade te dekken die hem kan worden toegeschreven in het kader van dit contract of de uitvoering ervan. De Klant verbindt zich ertoe geen personeel van Piritech, werknemers of stagiairs, die hebben deelgenomen aan de uitvoering van de werkzaamheden waarop dit contract betrekking heeft, af te werven, in dienst te nemen of te laten werken gedurende de looptijd van dit contract en tot twaalf maanden na het beëindigen van de contractuele relatie.

Artikel 7. Eigendom voorbehoud

Piritech behoudt de eigendom van de dienst tot de volledige betaling van de prijs en bijkomende kosten. De overhandiging van een document dat een betalingsverplichting creëert (wissel, wisselbrief of ander) wordt niet als betaling beschouwd in de zin van deze clausule. Het niet betalen van een van de termijnen kan Piritech het recht geven om, op kosten van de Klant, de terugbetaling en/of de teruggave van de dienst te vragen. Deze bepalingen belemmeren niet de overdracht aan de Klant, bij de levering, van het risico van verlies en beschadiging van de dienst, evenals de schade die deze kan veroorzaken.

Artikel 8-1. Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het verkoopcontract, behouden Piritech en haar rechthebbenden het volledige intellectuele, literaire en artistieke eigendom van de dienst. Elke aanpassing of wijziging en, in het algemeen, elke fysieke of intellectuele afwijking van de dienst is verboden en geeft recht op schadevergoeding. Elk gebruik van de creatie is onderworpen aan de ruimtelijke en temporele voorwaarden die zijn opgenomen in elke offerte en als volgt zijn vastgesteld: onderverdeling per geografische zone: zone 1: agglomeratie, zone 2: departementaal, zone 3: regionaal, zone 4: nationaal, zone 5: Europees, zone 6: internationaal. Daarom verbindt de Klant zich ertoe schadevergoeding aan Piritech te betalen, naast een herfacturering van de dienst door Piritech in geval van oneigenlijk gebruik ervan, zoals voor hergebruik voor niet vermelde evenementen of gebruik in een niet daarvoor bestemde zone.

Artikel 8-2. Geheimhoudings- en niet-exploitatieclausule

De bronbestanden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door Piritech, volledig eigendom en geheim van het bureau Piritech. In geval van exploitatie van genoemde bronnen door de Klant zonder toestemming van Piritech, is deze verplicht schadevergoeding aan Piritech te betalen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien er uitdrukkelijke toestemming van Piritech is voor de overdracht aan de Klant, worden de rechten van de bronnen verkocht ofwel bij de uitvoering van de offerte of later door middel van een amendement.

Artikel 8-3. Aansprakelijkheid en verspreiding

Er wordt aan herinnerd dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor de inhoud die hij op internet verspreidt. Piritech kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door de Klant gecreëerde inhoud. De Klant verbindt zich er daarom toe dat zijn inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en in het bijzonder niet kennelijk onwettig of betwistbaar is. De Klant verbindt zich ertoe om vóór elke publicatie kennis te nemen van de regels en beperkingen met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting staat kritiek en het rapporteren van geverifieerde en bewezen informatie toe, maar staat geen laster en smaad toe. Elke laster, smaad of het verspreiden van onjuiste of opzettelijk verdraaide informatie om de betekenis te veranderen, kan leiden tot vervolging van de auteur ervan. De door de Klant gepubliceerde inhoud mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van enige natuurlijke of rechtspersoon.

Na afronding van de dienst accepteert de Klant dat de Dienstverlener, indien het een internetdienst betreft, een hyperlink van zijn site naar het internetadres van de gerealiseerde dienst plaatst, met als doel de promotie van zijn diensten, met of zonder grafische weergave. Echter, zodra de internetdienst is verworven door de Klant, is de Dienstverlener niet langer verantwoordelijk voor wijzigingen die de Klant aan de dienst aanbrengt.

Artikel 9. Financiële voorwaarden

De prijs van de dienst is vast. Deze is exclusief belastingen en uitgedrukt in euro’s over het totale te betalen bedrag.

De voorwaarden van het aanbod hebben uitsluitend betrekking op de in de offertes en/of bestelbonnen gespecificeerde diensten. Elke extra dienst die niet is voorzien in de offerte en/of bestelbon zal resulteren in een toeslag gelijk aan de waarde ervan. De weigering om een dergelijke dienst te betalen, geeft Piritech het recht om het verkoopcontract te beëindigen en volledig te betalen, en een schadevergoeding gelijk aan de geleden schade en/of de waarde van de dienst.

De prijzen vermeld in de offertes of commerciële voorstellen kunnen variëren afhankelijk van:

 • de kwaliteit en het volume van de door de Klant aangeleverde en door Piritech te verwerken inhoud;
 • eventuele vertragingen bij het verstrekken van informatie door de Klant;
 • verzoeken om wijziging, correctie en/of aanpassing van door de Klant goedgekeurde inhoud;
 • nieuwe, technische innovaties die niet bekend waren bij Piritech op het moment van het opstellen van de offerte en/of de bestelbon en die de uitvoering van de diensten kunnen beïnvloeden;
 • functionele ontwikkelingen uitgevoerd in samenwerking met de Klant;
 • creatieve voorstellen gedaan op initiatief van de Klant en/of Piritech;

Artikel 10. Betalingen en boetes

Bij gebrek aan betaling van een van de termijnen, worden de andere termijnen onmiddellijk opeisbaar, zelfs als ze aanleiding hebben gegeven tot een wissel

Bovendien zal de koper, als strafclausule en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, automatisch een boete verschuldigd zijn voor te late betaling, berekend door toepassing op het totale resterende bedrag, van een rente van 7% per maand vertraging.

Tenzij anders vermeld op de factuur of de bestelbon, wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling op een datum eerder dan de op de bestelbon vermelde leveringsdatum of enig ander document dat de acceptatie van Piritech bewijst om de dienst uit te voeren.

De Klant is en blijft volledig verantwoordelijk voor de betaling van alle gefactureerde bedragen voor de door Piritech geleverde diensten, zelfs als een derde betaler optreedt namens en voor rekening van de klant, die in elk geval vooraf uitdrukkelijk door Piritech moet zijn goedgekeurd.

Het volledige of gedeeltelijke niet-betalen dertig dagen na de vervaldatum van enig bedrag dat verschuldigd is krachtens het contract, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot gevolg hebben:

 • de onmiddellijke opeisbaarheid van alle door de Klant verschuldigde bedragen krachtens het contract;
 • de facturering aan de Klant van een vertragingsrente gelijk aan 7%;
 • de rente is verschuldigd door het enkele feit van het verstrijken van de contractuele termijn. De rente wordt prorata temporis berekend tot de datum van volledige betaling;
 • de opschorting van alle lopende diensten onder het contract, onverminderd het recht van Piritech om gebruik te maken van de mogelijkheid tot beëindiging van het contract zoals hierin bepaald.

Artikel 11. Levering – Uitvoering van de dienst

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de levering, ongeacht de dienst, geacht te zijn uitgevoerd op de locatie van het hoofdkantoor van Piritech. Als deze levering wordt vertraagd om een reden buiten de controle van Piritech, wordt aangenomen dat deze heeft plaatsgevonden op de afgesproken datum. Uitstel van de datum wordt alleen geaccepteerd als het verzoek ten minste 7 (zeven) dagen voor de uitvoeringsdatum van de dienst wordt ingediend.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Piritech en de Klant verbinden zich ertoe om de informatie en documenten betreffende de andere partij, van welke aard dan ook, financieel, technisch, sociaal of commercieel, die zij tijdens de uitvoering van de dienst hebben verkregen, vertrouwelijk te houden. De bovenstaande bepaling belet niet dat Piritech in zijn advertenties of commerciële documenten of commerciële aanbiedingen melding kan maken van alle uitgevoerde opdrachten met de mogelijkheid om de handelsnaam van de Klant en het onderwerp van de opdracht te vermelden. Deze mogelijkheid geeft Piritech geen enkel recht op de merken van de koper, anders dan de eerder genoemde rechten.

Artikel 13. Ontbindende clausule

geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door een partij, met name in geval van niet-uitvoering van de dienst door Piritech, of in geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling door de Klant, kan de verkoop van rechtswege worden ontbonden ten gunste van de andere partij. De ontbinding wordt van kracht 30 (dertig) dagen na de verzending van een vergeefse ingebrekestelling. In geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling door de koper, heeft Piritech het recht om de teruggave van de dienst of een vergoeding te eisen, waarbij de ontvangen voorschotten worden behouden als schadevergoeding.

Artikel 14. Onderverdeling

Piritech is vrij om alle of een deel van de diensten uit te besteden, zolang dit gebeurt in het exclusieve belang van de Klant.

Artikel 15. Onderbreking en wijziging van de Dienst

Piritech kan besluiten de dienst te weigeren, te onderbreken of te wijzigen, zonder enige vergoeding ten gunste van de Klant, vanaf het moment dat:

 • de Klant geen of onvoldoende garantie van solvabiliteit meer aantoont;
 • de Klant niet of niet langer over de nodige en specifieke vaardigheden beschikt om de dienst volledig uit te voeren, hetzij omdat de Klant weigert de door Piritech gegeven adviezen op te volgen of de door Piritech verstrekte opleidingen te volgen die nodig zijn voor de definitieve uitvoering van de dienst, hetzij omdat de Klant niet over de nodige infrastructuur beschikt om de dienst volledig uit te voeren;
 • Piritech enige vorm van fraude of niet-naleving van de gedragscode vaststelt die van toepassing is op bepaalde door Piritech aangeboden diensten.

Piritech behoudt zich het recht voor om niet-substantiële wijzigingen aan zijn diensten aan te brengen.

Artikel 16. Overmacht

In geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de jurisprudentie van de Belgische of Europese rechtbanken, waardoor het voor een partij onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen, worden de verplichtingen van Piritech in eerste instantie opgeschort. Indien de opschorting langer dan twee maanden duurt, kan het contract van rechtswege worden beëindigd op initiatief van een van beide partijen. Piritech zal dan van zijn verplichtingen worden ontheven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 17. Overdracht

De Klant en Piritech zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract op welke wijze dan ook over te dragen, te delegeren of in licentie te geven aan een andere onderneming, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Piritech.

Artikel 18. Gedeeltelijke nietigheid

Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen zij zodanig worden geïnterpreteerd dat de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, zoals uitgedrukt in deze algemene verkoopsvoorwaarden, wordt geëerbiedigd.

Artikel 19. Wijziging – verwijdering van de AV

Piritech behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en op elk moment, om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen, indien nodig om rekening te houden met wetgevende, reglementaire, jurisprudentiële en/of technische ontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten van Piritech om deze Algemene Voorwaarden periodiek te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien klanten deze voorwaarden overtreden, kan Piritech de uitvoering van de diensten tijdelijk opschorten of beëindigen.

Artikel 20. SEO

De Klant accepteert dat de Dienstverlener de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van dit contract als referentie mag vermelden. Indien de Klant dit niet wenst, moet hij dit schriftelijk aan de Dienstverlener kenbaar maken.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe alles in het werk te stellen om hun geschil in der minne te schikken. Indien binnen een termijn van 15 dagen geen minnelijke oplossing is gevonden, zal de Rechtbank van Koophandel te Brussel bevoegd zijn om het geschil te beslechten.